[2009-06-07] Dni Z?bek 2009

14:00- Prezentacja Grupy Edukacji Artystycznej MOK
14:15- Prezentacja Przedszkola Nr 1
14:30- Prezentacja Przedszkola Le?ny Zak?tek
14:45- Prezentacja Przedszkola Katolickiego
15:00- Prezentacja Przedszkola Nr 3
15:15- Pokaz ta?ca towarzyskiego - klub taneczny RYTM
15:45- Wyst?py sekcji baletowej z MOK
16:05- Prezentacja Szko?y Podstawowej Nr 1
16:25- Prezentacja Szko?y Podstawowej Nr 2
16:45- Prezentacja Zespo?u Szk? Katolickiej
17:05- Prezentacja Gimnazjum Nr 1
17:25- Prezentacja Gimnazjum Nr 2
17:45- Wyst?py Grupy FART z MOK
18:45- Wyst?py TEATRU ULICZNEGO MAKATA
20:00- Koncert Zespo?u PAPA D

W czasie festynu poza scen?:
- k?cik z pracami dzieci i m?odzie?y ko?a niepe?nosprawnych,
- kawiarenka; grill, loteria fantowa
- gry i zabawy zr?czno?ciowe w plenerze
- harcerska grochwka
- punkt tele pizzy
- baza MOK - konkurs plastyczny
- stragan z zabawkami dla dzieci m?odszych
- prezentacja z mo?liwo?ci? zakupu bi?urerii
- punkt z wat? cukrow?, stoiska z lodami
- zabawy na zamku dmuchanym i w basenie z pi?eczkami, przeja?d?ka na ma?ych samochodach i karuzela dla najm?odszych, spacer na koniu