[2009-03-21] Wernisa?

Ma?gorzata Wiktoria Gajewska-Margasi?ska urodzona w rodzinie artystycznej, rozpocz??a nauk? malarstwa i rysunku w Warszawie u profesora W?adys?awa Skoczylasa. Studia kontynuowala na Uniwersytecie
Miko?aja Kopernika w Toruniu: malarstwo u prof. Stanis?awa Borysowskiego, u prof. Jozefa Koz?owskiego i prof. Barbary Nar?bskiej- D?bskiej oraz scenografi? u prof. Bronis?awa Pietruszkiewicza i grafik? u prof. Bogdana Przybyli?skiego. Dyplom Wydzia?u Sztuk Pi?knych UMK uzyskala w 1982 r.

Od 1977 r. wystawia?a swoje prace na pokazach zbiorowych i wystawach indywidualnych w Polsce i za granic?. Obrazy Ma?gorzaty W. Gajewskiej-Margasi?skiej znajduj? si? w kolekcjach prywatnych w
kraju i za granic?: w Anglii, Irlandii, Niemczech, Czechach, S?owacji, na W?grzech, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii.
Od 2004 r. Brok nad Bugiem jest ulubionym miejscem plenerw oraz wystaw Jej malarstwa i rysunku w Domu Wczasowym "Nadrzecze".
Ta oboplna mi?o?? zaowocowa?a prezentacja Jej twrczo?ci w czasie ,,Dni Broku lipiec 2008".
Zaprezentowane na obecnej wystawie pejza?e, kwiaty, kompozycje figuralne i architektura, to dorobek twrczy z podr?y do Bu?garii, W?och, Czech, S?owacji oraz plenerw w Polsce.
Ostatnio malarka zainteresowa?a si? tematem klezmerskich orkiestr w scenerii staromiejskich kamieniczek i zau?kw. S? to obrazy powsta?e z wyobra?ni inspirowane muzyk? ?ydowsk?. To wizje uliczek i postaci, ktre graj? kolorem i kszta?tem, mu?nieciem p?dzia artystki wydobywaj? d?wieki i tony.
Autorka tworzy obrazy w technice olejnej, akwareli, pasteli a tak?e rysunki i grafik?.