[2008-05-17] Wernisa?

Liliana Hilsberg
Ryszard Sakowski
Zdj?cia krajobrazu
Liliana Hilsberg
Jerzy Madej
Jerzy Madej
Zdj?cia krajobrazu trjki fotografikw-amatorw pokazuj?, jak r?ne mo?e by? widzenie terenu, wykorzystanie ?wiat?a, tworzenie nastroju w zale?no?ci od oka i r?ki...
Liliana Hilsberg
Fotografii zacz??a si? uczy? w po?owie lat 70. XX w., ucz?szczaj?c do pracowni fotograficznej przy Biurze Wystaw Artystycznych w Legnicy. Do po?owy lat 80. bra?a udzia? w zbiorowych wystawach fotografii (czarno-bia?ej), organizowanych przez BWA. Fotografuje wy??cznie technik? tradycyjn?, na filmie kolorowym i czarno-bia?ym. Jest architektem krajobrazu, zajmuje si? projektowaniem zieleni i radiestezj?. Nastrojem prezentowanych zdj?? jest tajemniczo??.
Jerzy Madej
Fotografii zacz?? si? uczy? na pocz?tku lat 70. XX w., ucz?szczaj?c do pracowni fotograficznych w szkole podstawo- wej i ?redniej w Warszawie. Fotografuje technik? tradycyjn?, na filmie kolorowym i czarno-bia?ym oraz lustrzank? cyfrow?. Zawodowo zajmuje si? serwisem urz?dze? grzewczych. Wspln? cech? wszystkich, przedstawionych na wystawie zdj??, jest cisza.
Ryszard Sakowski
Fotografii zacz?? si? uczy? w ko?cu lat 60. XX w., ucz?szczaj?c do pracowni fotograficznej w Domu Kultury na Saskiej K?pie w Warszawie. Obecnie fotografuje wy??cznie technik? cyfrow?. Na co dzie? prowadzi lakierni? proszkow?. Wszystkie jego zdj?cia s? bardzo malownicze.

Pracownia ceramiczna
2003 to rok powstania Pracowania Garncarstwa i Ceramiki w Miejskim O?rodku Kultury w Z?bkach. Od pocz?tku prowadzi j? Piotr Szambelan, artysta-ceramik z Warszawy, absolwent Akademii Sztuk Pi?knych, Wydzia?u Wzornictwa Przemys?owego. Piotr Szambelan jest tak?e organizatorem plenerw i wystaw w pracowni ceramicznej na Ochocie.
Na wystawie znalaz?y si? prace by?ych i obecnych uczestnikw czwartkowych zaj?? w pracowni.
Doro?li:
Zuzanna Bartman Jola Bielec Bo?enna Cichocka Barbara Grze?-Krzywa?ska Liliana Hilsberg
Aneta Karczmarczyk Ania Mami?ska Zuzanna Skotnicka
Dzieci:
Iza Bartman Eliza Karczmarczyk Pawe? Kublik Kosma Mami?ski Jan ?elazowski Julia ?elazowska