[2008-03-15] Wernisa?

ANETTA BROMA - KA?CZUGOWSKA
Urodzona 23.XII.1977r. w Wo?ominie. Zamieszka?a w miejscowo?ci Nadma ko?o Warszawy. Absolwentka Policealnego Studium Plastycznego o profilu wystawienniczym w Warszawie (1996-98 ), gdzie pod okiem Zbigniewa Nowosadzkiego (absolwenta IWA UMCS) stawia?a pierwsze kroki w obszarze sztuki. Swemu pierwszemu nauczycielowi rysunku i malarstwa zawdzi?cza podj?cie decyzji o rozpocz?ciu studiw na Wydziale Artystycznym w Lublinie. W 2003r. uko?czy?a studia na UMCS-ie. Prac? magistersk? pisa?a u dr. Jerzego ?ywickiego, a dyplom z malarstwa w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego.
G?wnym bohaterem moich prac jest cz?owiek. Stanowi on punkt wyj?cia, pretekst do pokazania ?wiata kolorw, a przede wszystkim moich w?asnych odczu?, prze?y?, emocji. Inspiruje mnie najbli?sze otoczenie. Moi bohaterowie to postacie nietuzinkowe, w jaki? sposb teatralne, maj?ce jaki? charakterystyczny rys. Cz?sto s? to ludzie, z ktrymi jestem w jaki? sposb zwi?zana, ktrzy mnie fascynuj?, przyci?gaj? jakim? szczeg?em. Cho? w swej twrczo?ci odwo?uj? si? do rzeczywisto?ci, to ?wiat w niej przedstawiany nie jest rygorystyczn? ilustracj?, a raczej stanowi jej swobodn? interpretacj?. W jaki? sposb przekszta?cam widziane obrazy, przefiltrowuj? przez siebie. Intensyfikuj? zaobserwowan? rzeczywisto?? poprzez maksymalne nasycenie kolorw, akcentowanie szczeg?w monumentalizacj? i nietypowe kadrowanie postaci, niekiedy przez karykaturalne przerysowanie modela.
Anetta Broma Ka?czugowska