[2011-01-22] Wernisa?

"Lasy Drewnickie i inne okoliczno?ci" - fotografie Liliany Hilsberg i Jerzego Madeja - ceramika Pracowni Ceramicznej "Smok" Miejskiego O?rodka Kultury oraz koncert jazzowy w wyk. Micha?a Borowskiego - saksofon 22 stycznia godz. 17:00 MOK, ul. Orla 8 wst?p wolny fotografia: Jerzy Madej, Liliana Hilsberg ?wiat?o jest zrozumieniem fotografii. Pomys? fotografowania Lasw Drewnickich wzi?? si? z obserwacji ?wiat?a i tworzonego przeze? nastroju, gdy od wczesnej wiosny 2010 roku zacz?li?my po par? razy w tygodniu bywa? w tych lasach. Regularne patrzenie na las splot?o si? z wykonywaniem przeze mnie wyrywkowych prac radiestezyjnych, s?u??cych rozpoznawaniu energii informacji terenu na podstawie rodzaju i struktury ro?linno?ci. Okazuje si?, ?e w r?nych porach dnia, roku i pogody pewne fragmenty lasu maj? tak?e swoje sta?e, charakterystyczne ?wiat?o. Wystawa nie jest zbiorem zdj?? dokumentacyjnych, nie da si? jej tak?e zakwalifikowa? jako fotografi? przyrodnicz?. W ?wietle zdj?? ujawnia si? metafizyczny obraz Lasw Drewnickich i innych okoliczno?ci. Metafizyka to rozpoznanie fundamentw rzeczywisto?ci - czasu, przestrzeni, mi?o?ci, rozumu, Boga. St?d pokusa zamieszczenia tak?e paru zdj?? spoza terenu nadle?nictwa Drewnica: ilustruj?cego metafizyk? Grodziszcza, czy wsp?czesnego obrazu terenu Bitwy Trzech Cesarzy - Austerlitz AD 2010. Fotografie nie pokazuj? ciemnej strony Lasw Drewnickich, ich sta?ego za?miecania. Liliana Hilsberg Jerzy Madej Z wykszta?cenia elektronik, na co dzie? zajmuje si? serwisem urz?dze? grzewczych. Obecnie jest studentem III roku Warszawskiej Szko?y Fotografii. Najch?tniej robi zdj?cia aparatem ?rednioformatowym na filmie, w ?wietle zastanym, w plenerze (takie zdj?cia prezentuje obecnie) , cho? nie unika tak?e innych warunkw i fotografii cyfrowej. Wystawia 24 fotografie Lasw Drewnickich i jedn? z Moraw, spod Slavkova u Brna (Austerlitz). Liliana Hilsberg Jest architektem krajobrazu. Zajmuje si? projektowaniem terenw zieleni i metafizyk?. Metafizyka - oprcz poznania - s?u?y doskonaleniu warsztatu projektowego, a tak?e fotografii. L. Hilsberg robi zdj?cia na filmie, aparatem ma?oobrazkowym; na og? tematem jest krajobraz. Na wystawie prezentuje cztery zdj?cia z r?nych rejonw (?u?yce, Powi?le, Morawy ?rodkowe) i jedno - z Lasw Drewnickich, z Puszczy S?upeckiej. ceramika: Pracownia Ceramiczna SMOK To ju? smy rok dzia?ania Pracowni Ceramicznej SMOK przy Miejskim Domu Kultury w Z?bkach, ul. S?owackiego 10: Zaj?cia prowadzi - od pocz?tku istnienia Pracowni - Piotr Szambelan, absolwent warszawskiej ASP, Wydzia?u Wzornictwa Przemys?owego. Pracownia jest w pe?ni wyposa?ona w niezb?dny sprz?t i materia?y: ko?a garncarskie, toczki, piec ceramiczny, drobne narz?dzia, a tak?e - glin? garncarsk? i szkliwa. Do Pracowni co roku przychodz? ch?tni, cz??? z nich odchodzi, entuzja?ci zostaj?. Niektrzy latami gromadz? do?wiadczenia, inni - zaczynaj? i korzystaj? z do?wiadcze? starszych sta?em. Na zaj?cia zapraszamy w czwartki od godz. 16 (dzieci) i godz. 18 (doro?li). Obecna wystawa ceramiki pokazuje, przede wszystkim, do?wiadczenia ze szkliwieniem i - oglnie - zdobieniem wyrobw ceramicznych. Doro?li Ewa Gawlikowska Liliana Hilsberg Bart?omiej Kempisty Katarzyna Kempista Hanna Krynicka Piotr Szambelan Barbara ?elazowska Dzieci Zuzanna Kempista Zofia Marx