IV Festiwal Kol?d i Pastora?ek

REGULAMIN
IV FESTIWALU KOL?D I PASTORA?EK
M?ODZIE? MAZOWSZA U WRT STAJENKI

1. Organizatorami Festiwalu s?: Kuria Biskupia Diecezji Warszawsko-Praskiej, Urz?d Marsza?kowski Wojewdztwa Mazowieckiego, Urz?d Miasta w Z?bkach i Praska Gie?da Spo?ywcza. Patronat nad festiwalem sprawuj?: biskup diecezji warszawsko-praskiej abp Henryk Hoser oraz marsza?ek wojewdztwa mazowieckiego Adam Struzik.

2. Celem Festiwalu jest prezentacja warto?ciowych pod wzgl?dem religijnym i artystycznym kol?d i pastora?ek oraz wy?onienie i promocja m?odych talentw muzycznych z wojewdztwa mazowieckiego.

3. Festiwal skierowany jest do m?odzie?y ze szk? ponadpodstawowych (grna granica wieku 25 lat), z podzia?em na dwie kategorie:
- soli?ci
- zespo?y wokalne i wokalno-instrumentalne.

4. Ka?dy z uczestnikw Festiwalu zobowi?zany jest do wykonania dwch kol?d lub pastora?ek w j?zyku polskim, w interpretacji w?asnej acapella lub z akompaniamentem. Liczba wykonawcw na scenie nie mo?e przekroczy? 12 osb.

5. Zg?oszenia uczestnictwa nale?y dokona? do dnia 30 grudnia 2011r. (obowi?zuje data dostarczenia do MOK-u) w Miejskim O?rodku Kultury w Z?bkach ulica S?owackiego 10. Zg?oszenie winno zawiera?: imiona i nazwiska uczestnikw (z zaznaczeniem ewentualnego instrumentarium), imi? i nazwisko opiekuna uczestnikw, p?yt? CD z nagraniem dwch polskich kol?d lub pastora?ek, adres kontaktowy uczestnikw oraz numer telefonu i adres e-mail.

6. Szczeg?owych informacji udzielaj? codziennie w godzinach 10.00 17.00
pracownicy Miejskiego O?rodka Kultury w Z?bkach pod telefonem (22) 7816430.

7. Festiwal zostanie przeprowadzony w trzech etapach.

8. I etap Festiwalu to przes?uchanie przez Jury w terminie do dnia 03 stycznia 2012r. nades?anych p?yt CD (zawieraj?cych dwie kol?dy lub pastora?ki) i zakwalifikowanie uczestnikw do II etapu Festiwalu. Laureaci I etapu Festiwalu zostan? powiadomieni telefonicznie lub pisemnie do dnia 5 stycznia 2012r.

9. II etap Festiwalu to przes?uchanie przez Jury w dniu 14 stycznia uczestnikw zakwalifikowanych do II etapu oraz wy?onienie laureatw Festiwalu. Przes?uchanie odb?dzie si? w sali widowiskowej MOK przy ul. Orlej 8 w Z?bkach. Werdykt Jury zostanie og?oszony po zako?czeniu przes?ucha? w dniu 14 stycznia 2012r.

10. III etap to koncert laureatw w Ko?ciele Parafii Mi?osierdzia Bo?ego w Z?bkach
w dniu 29 stycznia 2012 r. o godz. 19:00. Podczas koncertu laureatw zostan? wr?czone nagrody ufundowane przez organizatorw.

11. Jury Festiwalu powo?ane przez organizatorw ocenia? b?dzie umiej?tno?ci wokalne wykonawcw, interpretacj? oraz oglny wyraz artystyczny.

12. Wszelkie sprawy nie uwzgl?dnione w regulaminie rozstrzygaj? organizatorzy.