Festiwal Piosenki Z?bki 2012 - eliminacje

REGULAMIN

XXII FESTIWALU PIOSENKI

Z?BKI 2012

KARTA ZG?OSZENIA.pdf


ORGANIZATOR - Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

I. UCZESTNICY FESTIWALU:

W festiwalu mog? wzi?? udzia? uczniowie z terenu powiatu wo?omi?skiego

grupa I - uczniowie szk? podst., klasy 1 - 3
grupa II - uczniowie szk? podst., klasy 4 - 6
grupa III - uczniowie klas I - III gimnazjum


II. ZASADY UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie utworu muzycznego mieszcz?cego si? w poni?szych kryteriach :

Piosenka w j?zyku polskim, w interpretacji w?asnej wykonawcy - solisty /Eliminacje - a-capella lub z akompaniamentem w?asnym na dowolnie wybranym instrumencie

Fina? - jak wy?ej lub z podk?adem muzycznym (p?playback)/.

UWAGA !!!

Ka?dy uczestnik festiwalu mo?e wyst?pi? tylko jeden raz.

Zdobywcy Grand Prix z lat poprzednich nie mog? bra? udzia?u w kolejnych zmaganiach konkursowych. Zapraszamy do wyst?pienia poza konkursem.

Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach festiwalu ten sam repertuar /chyba, ?e jury zaleci jego zmian?/.

Minimalna wymagana ilo?? uczestnikw w danej grupie wiekowej - 7 osb.

Organizator zastrzega sobie mo?liwo?? wprowadzenia zmian w Regulaminie /zmiany te nie mog? wp?yn?? w zasadniczy sposb na przebieg konkursu/.

III. OCENA I NAGRODY:

- Jury festiwalu ocenia? b?dzie umiej?tno?ci wokalne wykonawcw, dobr repertuaru, interpretacj? oraz oglny wyraz artystyczny.

- Organizatorzy zapewniaj? atrakcyjne nagrody i wyr?nienia.

- Zwyci?zcy festiwalu zostanie przyznane GRAND PRIX.


IV. ZA?O?ENIA ORGANIZACYJNE:

Eliminacje odb?d? si? 12.05.2012r., godz.10:00 w sali widowiskowej MOK, ul. Orla 8.

Fina? odb?dzie si? 26.05.2012r., godz. 10:00 w sali widowiskowej MOK, ul. Orla 8.

ZG?OSZENIA UCZESTNICTWA NALE?Y DOKONA? DO DN. 8.05.2012r. w Miejskim O?rodku Kultury w Z?bkach ul. S?owackiego 10.


SZCZEG?OWYCH INFORMACJI UDZIELAJ? PRACOWNICY MOK CODZIENNIE W GODZ. 10.00 - 17.00, TEL. 781 64 30

Z chwil? dokonania zg?oszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyra?a zgod? na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdj?? na stronach internetowych Miejskiego O?rodka Kultury i Urz?du Miasta w Z?bkach oraz w lokalnej prasie.