XXIII Festiwal Piosenki, Z?bki 2013

REGULAMIN XXIII FESTIWALU PIOSENKI Z?BKI 2013 KARTA ZG?OSZENIA.pdf ORGANIZATOR - Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach I. UCZESTNICY FESTIWALU: W festiwalu mog? wzi?? udzia? uczniowie z terenu powiatu wo?omi?skiego grupa I - uczniowie szk? podst., klasy 1 - 3 grupa II - uczniowie szk? podst., klasy 4 - 6 grupa III - uczniowie klas I - III gimnazjum II. ZASADY UCZESTNICTWA: Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie utworu muzycznego mieszcz?cego si? w poni?szych kryteriach : Piosenka w j?zyku polskim, w interpretacji w?asnej wykonawcy - solisty /Eliminacje - a-capella lub z akompaniamentem w?asnym na dowolnie wybranym instrumencie Fina? - jak wy?ej lub z podk?adem muzycznym (p?playback)/. UWAGA !!! Ka?dy uczestnik festiwalu mo?e wyst?pi? tylko jeden raz. Zdobywcy Grand Prix z lat poprzednich nie mog? bra? udzia?u w kolejnych zmaganiach konkursowych. Zapraszamy do wyst?pienia poza konkursem. Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach festiwalu ten sam repertuar /chyba, ?e jury zaleci jego zmian?/. Minimalna wymagana ilo?? uczestnikw w danej grupie wiekowej - 7 osb. Organizator zastrzega sobie mo?liwo?? wprowadzenia zmian w Regulaminie /zmiany te nie mog? wp?yn?? w zasadniczy sposb na przebieg konkursu/. III. OCENA I NAGRODY: - Jury festiwalu ocenia? b?dzie umiej?tno?ci wokalne wykonawcw, dobr repertuaru, interpretacj? oraz oglny wyraz artystyczny. - Organizatorzy zapewniaj? atrakcyjne nagrody i wyr?nienia. - Zwyci?zcy festiwalu zostanie przyznane GRAND PRIX. IV. ZA?O?ENIA ORGANIZACYJNE: Eliminacje odb?d? si? 11.05.2013r., godz.10:00 w sali widowiskowej MOK, ul. S?owackiego 21. Fina? odb?dzie si? 25.05.2013r., godz. 10:00 w sali widowiskowej MOK, ul. ul. S?owackiego 21. ZG?OSZENIA UCZESTNICTWA NALE?Y DOKONA? DO DN. 8.05.2012r. w Miejskim O?rodku Kultury w Z?bkach ul. S?owackiego 10. SZCZEG?OWYCH INFORMACJI UDZIELAJ? PRACOWNICY MOK CODZIENNIE W GODZ. 10.00 - 17.00, TEL. 781 64 30 Z chwil? dokonania zg?oszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyra?a zgod? na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdj?? na stronach internetowych Miejskiego O?rodka Kultury i Urz?du Miasta w Z?bkach oraz w lokalnej prasie.