V Powiatowy Konkurs Poetycki

Spotkania z twrczo?ci? ks. Jana Twardowskiego

pod patronatem Starosty Wo?omi?skiego KARTA ZG?OSZENIA.pdf REGULAMIN I. Organizator: Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach Wsp?organizatorzy: Porozumienie Domw i O?rodkw Kultury Powiatu Wo?omi?skiego Patronat: Starosta Wo?omi?ski II. Cele 1. Przybli?enie postaci i twrczo?ci ks. Jana Twardowskiego 2. Twrcza interpretacja wybranych utworw 3. Integracja ?rodowisk powiatu wo?omi?skiego III. Grupy wiekowe Konkurs skierowany jest do: uczniw szk? podstawowych (klasy 0 - III) uczniw szk? podstawowych (klasy IV VI) gimnazjalistw IV. Kategorie konkursu: 1. Recytacja - prezentacja jednego wiersza lub fragmentu prozy ks. Jana Twardowskiego (czas do 3 min) 2. Poezja ?piewana indywidualnie lub zespo?owe wykonanie wybranego utworu z akompaniamentem lub a`capella (zesp? do 6 osb instrumenty w?asne) V. Przebieg konkursu: Konkurs sk?ada si? z dwch etapw: 1. ELIMINACJE GMINNE [w Z?bkach odb?d? si? w dniu 18.10.2013 r. o godz. 10:00 w sali MOK przy ul. S?owackiego 21 (trybuna sportowa, I pi?tro) - karty zg?osze? uczestnikw, ktrzy wezm? udzia? w konkursie nale?y przes?a? do dnia 11.10.2013 r. na adres MOK-u], zostan? przeprowadzone przez O?rodki Kultury bior?ce udzia? w konkursie. Karty zg?osze? uczestnikw, ktrzy wezm? udzia? w finale konkursu nale?y przes?a? do dnia 18.10.2013 r. na adres: Miejski O?rodek Kultury ul. S?owackiego 10; 05-091 Z?bki tel/fax 22 781 64 30; e-mail: mok@zabki.pl 2. FINA? KONKURSU w dniu 25.10.2013 r. o godz. 10:00 w Z?bkach, sala MOK przy ul. S?owackiego 21 (trybuna sportowa, I pi?tro) VI. Uwaga 1. Gmina/miasto mo?e by? reprezentowana we wszystkich kategoriach konkursu przez trzech uczestnikw/zespo?y w ka?dej grupie wiekowej (w przypadku braku zg?osze? z danej grupy wiekowej - mo?na zwi?kszy? ilo?? uczestnikw w pozosta?ych grupach. 2. Organizator zastrzega sobie mo?liwo?? wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu. Z chwil? dokonania zg?oszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyra?a zgod? na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdj?? na stronach internetowych Miejskiego O?rodka Kultury i Urz?du Miasta w Z?bkach oraz w lokalnej prasie.