XIII Powiatowy Konkurs

REGULAMIN KONKURSU KARTA ZG?OSZENIA.pdf ORGANIZATOR MIEJSKI O?RODEK KULTURY W Z?BKACH WSP?ORGANIZATORZY - STAROSTWO POWIATU WO?OMI?SKIEGO POROZUMIENIE DOMW I O?RODKW KULTURY POWIATU WO?OMI?SKIEGO I. ZASADY UCZESTNICTWA: Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie dwch utworw instrumentalnych w jednej z dwch kategorii instrumentalnych: 1. Keyboard - z wykorzystaniem automatycznych akompaniamentw lub bez (pianino elektroniczne, organy, syntezator). 2. Gitara II. UCZESTNICY KONKURSU: Dzieci i m?odzie? pobieraj?ca lekcje w domach i o?rodkach kultury, ogniskach muzycznych itp. (z wy??czeniem uczniw i absolwentw szk? muzycznych) ? grupa I - uczniowie szk? podst., klasy 1 3 ? grupa II uczniowie szk? podst., klasy 4 6 ? grupa III - uczniowie szk? ponadpodstawowych III. ZA?O?ENIA ORGANIZACYJNE: Konkurs zostanie przeprowadzony w dwch etapach. I etap: Eliminacje gminne zostan? przeprowadzone przez O?rodki Kultury bior?ce udzia? w konkursie. Podczas eliminacji wy?onionych zostanie sze?ciu uczestnikw /po jednym z ka?dej kategorii instrumentalnej i grupy wiekowej/, ktrzy b?d? brali udzia? w finale konkursu. W przypadku, gdy na terenie danej gminy nie b?dzie ktrejkolwiek grupy wiekowej lub kategorii instrumentalnej, mo?na zwi?kszy? ilo?? uczestnikw w innej grupie lub kategorii (??cznie z gminy max. 8 osb). Wyniki eliminacji nale?y przes?a? na kartach zg?osze? do Miejskiego O?rodka Kultury w Z?bkach, ul. S?owackiego 10, do dn. 28 marca 2014 r. II etap: Fina? Konkursu odb?dzie si? 12 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00 w Miejskim O?rodku Kultury w Z?bkach przy ul. S?owackiego 21 UWAGA !!! ? Organizator zastrzega sobie mo?liwo?? wprowadzenia zmian w Regulaminie /zmiany te nie mog? wp?yn?? w zasadniczy sposb na przebieg konkursu/. IV. OCENA I NAGRODY: Jury konkursu ocenia? b?dzie umiej?tno?ci instrumentalne wykonawcw, dobr repertuaru, interpretacj?, umiej?tno?? wykorzystywania dost?pnych opcji i wariacji danego instrumentu oraz oglny wyraz artystyczny. Nagrody dla laureatw Konkursu zapewnia organizator. Wszyscy uczestnicy fina?u otrzymaj? pami?tkowe dyplomy. Organizator fina?u zapewnia: ? zestaw aparatury nag?a?niaj?cej ? mo?liwo?? pod??czenia w?asnego sprz?tu. Z chwil? dokonania zg?oszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyra?a zgod? na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdj?? na stronach internetowych Miejskiego O?rodka Kultury i Urz?du Miasta w Z?bkach oraz w lokalnej prasie.