VI Powiatowy Konkurs Poetycki

“Spotkania z twórczo?ci? ks. Jana Twardowskiego”

KARTA ZG?OSZENIA.pdf
REGULAMIN
I. Organizator:
Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

Wspó?organizatorzy:
Porozumienie Domów i O?rodków Kultury Powiatu Wo?omi?skiego
Patronat:
Starosta Wo?omi?ski
II. Cele
1. Przybli?enie postaci i twórczo?ci ks. Jana  Twardowskiego
2. Twórcza interpretacja wybranych utworów
3. Integracja ?rodowisk powiatu wo?omi?skiego
III. Grupy wiekowe
Konkurs skierowany jest do:
- uczniów szkó? podstawowych (klasy 0 - III)
- uczniów szkó? podstawowych (klasy IV – VI)
- gimnazjalistów
IV. Kategorie konkursu:
1. Recytacja - prezentacja jednego wiersza lub fragmentu prozy ks. Jana Twardowskiego (czas do 3 min)
2. Poezja ?piewana indywidualne lub zespo?owe wykonanie wybranego utworu:
- z akompaniamentem (p?yta CD, instrumenty w?asne - zespó? do 6 osób)
- a`capella.
V. Przebieg konkursu:
Konkurs sk?ada si? z dwóch etapów:
1. ELIMINACJE GMINNE zostan? przeprowadzone przez O?rodki Kultury bior?ce udzia? w konkursie. Karty zg?osze? uczestników, którzy wezm? udzia? w finale konkursu nale?y przes?a? do dnia 17.10.2014 r. na adres:
Miejski O?rodek Kultury
ul. S?owackiego 10; 05-091 Z?bki
tel/fax 22 781 64 30; e-mail: mok@zabki.pl
(ELIMINACJE w Z?bkach w dniu 15.10.2014 r. o godz. 10:00, sala MOK przy ul. S?owackiego 21 (trybuna sportowa, I pi?tro, karty zg?osze? nale?y przes?a? do dnia 10.10.2014 r.)
2. FINA? KONKURSU 
w dniu  24.10.2014 r. o godz. 10:00 w Z?bkach, sala MOK przy ul. S?owackiego 21 (trybuna sportowa, I pi?tro)
VI. Uwaga
1. Gmina/miasto mo?e by? reprezentowana  we wszystkich kategoriach konkursu przez trzech uczestników/zespo?y w ka?dej grupie wiekowej (w przypadku braku zg?osze? z danej grupy wiekowej - mo?na zwi?kszy? ilo?? uczestników w pozosta?ych grupach.
2. Organizator zastrzega sobie mo?liwo?? wprowadzenia zmian  w Regulaminie Konkursu.
Z chwil? dokonania zg?oszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyra?a zgod? na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdj?? na stronach internetowych Miejskiego O?rodka Kultury i Urz?du Miasta w Z?bkach oraz w lokalnej prasie.

komentarze

  • 2014-09-18 go?? napisał(a):
    Mo?na poprosi? o dodanie karty zg?oszenia?