VI Konkurs Kol?d Obcoj?zycznych

REGULAMIN
VI KONKURSU KOL?D OBCOJ?ZYCZNYCH
w Z?bkach 

Serdecznie zapraszamy uczniów z?bkowskich szkó? do udzia?u w festiwalu kol?d anglo - i niemieckoj?zycznych:

karta zg?oszenia

Christmas time in a song     Weihnachtszeit im Lied

1. Cele konkursu:

- popularyzacja kol?d oraz utworów bo?onarodzeniowych angielskich i niemieckich,
- motywowanie uczniów do nauki j?zyków obcych
- uwra?liwianie na tradycje innych kultur
- ??czenie zdolno?ci wokalnych i j?zykowych

2. Organizatorzy:

Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach
Szko?a Podstawowa nr 2 im. J. Kochanowskiego w Z?bkach

3. Zasady uczestnictwa:

Adresatami konkursu s? uczniowie z?bkowskich szkó? podstawowych i gimnazjów, którzy wyst?puj? solo lub       w zespo?ach, sk?adaj?cych si? maksymalnie z o?miu osób, w trzech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas I-III
- uczniowie klas IV-VI
- gimnazjali?ci.

Warunki:

- Uczestnicy przygotowuj? jeden utwór - kol?d? b?d? piosenk? o tematyce adwentowej, bo?onarodzeniowej           lub zimowej, w j?zyku angielskim lub niemieckim, trwaj?cy nie d?u?ej ni? 4 minuty.

- Tre?ci i sposoby prezentacji utworów powinny by? adekwatne do wieku wykonawców.

- Utwory mog? by? wykonywane  a capella, jak równie? z  akompaniamentem: p?yta CD z wersj? instrumentaln? lub w?asne instrumenty (instrumentarium musi by? wcze?niej uzgodnione z organizatorem); osoby akompaniuj?ce - bez ogranicze? wiekowych.

4. Etapy konkursu:

-Etap I (szkolny)- nauczyciele z danej placówki dokonuj? wyboru najlepszych solistów lub zespo?ów. Do fina?u ka?da szko?a typuje do 8 wykonawców (za wykonawc? uwa?a si? solist? lub zespó?), bez wzgl?du na kategori? wiekow?.

Karty zg?osze? wy?onionych w etapie szkolnym kandydatów nale?y przes?a? do 19 grudnia 2014 r. na adres:

Miejski O?rodek Kultury, 05-091 Z?bki, ul. S?owackiego 10, tel./fax 22 781 64 30

-Etap II (fina?) odb?dzie si? 7 stycznia (?roda) 2015r. w MOK w Z?bkach ul. S?owackiego 21.

godz. 10.00 – uczniowie szkó? podstawowych

godz. 12.00 – gimnazjali?ci   

Nagrodzeni i wyró?nieni zaproszeni zostan?  do udzia?u w Koncercie Laureatów, który odb?dzie si? 10 stycznia (sobota) o godz. 17.00 w sali widowiskowej MOK ul. S?owackiego 21

 

5. Oceny konkursowych prezentacji  dokona niezale?ne JURY powo?ane

przez organizatorów, które we?mie pod uwag?:
-dobór repertuaru,
-prawid?ow? wymow? tekstu,
-warto?? artystyczn? prezentacji.

Laureaci otrzymaj? nagrody oraz dyplomy.

Wszelkie w?tpliwo?ci dotycz?ce regulaminu i przebiegu konkursu rozstrzyga organizator.

Z chwil? dokonania zg?oszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyra?a zgod? na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdj??, filmu na stronach internetowych Miejskiego O?rodka Kultury, Szko?y Podstawowej nr 2 i Urz?du Miasta w Z?bkach oraz w lokalnej prasie.