FESTIWAL KOL?D I PASTORA?EK

REGULAMIN FESTIWALU KOL?D I PASTORA?EK
M?ODZIE? MAZOWSZA U WRT STAJENKI


1. Organizatorami Festiwalu s?: Kuria Biskupia Diecezji Warszawsko-Praskiej, Urz?d Marsza?kowski Wojewdztwa Mazowieckiego, Urz?d Miasta w Z?bkach oraz Praska Gie?da Spo?ywcza. Patronat nad Festiwalem sprawuj?: Biskup Warszawsko-Praski i Marsza?ek Wojewdztwa Mazowieckiego.

2. Celem Festiwalu jest prezentacja warto?ciowych pod wzgl?dem religijnym i artystycznym kol?d i pastora?ek oraz wy?onienie i promocja m?odych talentw muzycznych z wojewdztwa mazowieckiego.

3. Festiwal skierowany jest do m?odzie?y w wieku: od 13 do 25 lat, z podzia?em na dwie kategorie:
- soli?ci
- zespo?y wokalne i wokalno-instrumentalne.

4. Ka?dy z uczestnikw Festiwalu jest zobowi?zany do wykonania dwch kol?d lub pastora?ek w j?zyku polskim, w interpretacji w?asnej acapella lub z akompaniamentem. Liczba wykonawcw obecnych na scenie jednocze?nie nie mo?e przekroczy? 12 osb.

5. Zg?oszenia uczestnictwa nale?y dokona? do 17 grudnia 2010 r. w Miejskim O?rodku Kultury w Z?bkach, przy ul. S?owackiego 10 (obowi?zuje data wp?yni?cia zg?oszenia do MOK-u). Zg?oszenie winno zawiera?: p?yt? CD z nagraniem dwch polskich kol?d lub pastora?ek, imiona i nazwiska wykonawcw (z zaznaczeniem ewentualnego instrumentarium), adresy, numery telefonu i adresy poczty elektronicznej wykonawcw oraz imi? i nazwisko ewentualnego opiekuna.

6. Szczeg?owych informacji udzielaj? codziennie, w godzinach 10.0017.00, pracownicy Miejskiego O?rodka Kultury w Z?bkach pod telefonem (22) 781 64 30.

7. Festiwal zostanie przeprowadzony w trzech etapach.

8. I etap Festiwalu to przes?uchanie w terminie do 22 grudnia 2010 r. przez Jury powo?ane przez organizatorw nades?anych p?yt CD (zawieraj?cych dwie kol?dy lub pastora?ki) i zakwalifikowanie uczestnikw do II etapu Festiwalu. Laureaci I etapu Festiwalu o zakwalifikowaniu zostan? powiadomieni telefonicznie lub poczt? elektroniczn? do 31 grudnia 2010 r.

9. II etap Festiwalu to przes?uchanie przez Jury w dniu 8 stycznia 2011 uczestnikw zakwalifikowanych do II etapu oraz wy?onienie laureatw Festiwalu. Werdykt Jury zostanie og?oszony w dniu przes?ucha?.

10. Jury Festiwalu b?dzie ocenia?o umiej?tno?ci wokalne wykonawcw, interpretacj? utworw oraz oglny wyraz artystyczny.

11. III etap to koncert laureatw w ko?ciele Parafii Mi?osierdzia Bo?ego w Z?bkach w dniu 29 stycznia 2011 r. Podczas koncertu laureaci otrzymaj? atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorw.

12. Wszelkie sprawy nie uwzgl?dnione w regulaminie rozstrzygaj? organizatorzy.

Z chwil? dokonania zg?oszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyra?a zgod? na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdj?? na stronach internetowych Miejskiego O?rodka Kultury i Urz?du Miasta w Z?bkach oraz w lokalnej prasie.