VII Powiatowy Konkurs Poetycki

“Spotkania z twórczo?ci? ks. Jana Twardowskiego”

pod patronatem Starosty Wo?omi?skiego
 KARTA ZG?OSZENIA.pdf 
REGULAMIN
I. Organizator: Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach
Wspó?organizatorzy: Porozumienie Domów i O?rodków Kultury Powiatu Wo?omi?skiego
Patronat: Starosta Wo?omi?ski
II. Cele
1. Przybli?enie postaci i twórczo?ci ks. Jana Twardowskiego
2. Twórcza interpretacja wybranych utworów
3. Integracja ?rodowisk powiatu wo?omi?skiego
III. Grupy wiekowe Konkurs skierowany jest do:
• uczniów szkó? podstawowych (klasy 0 - III)
• uczniów szkó? podstawowych (klasy IV – VI)
• gimnazjalistów
IV. Kategorie konkursu:
1. Recytacja - prezentacja jednego wiersza lub fragmentu prozy ks. Jana Twardowskiego (czas do 3 min)
2. Poezja ?piewana indywidualnie lub zespo?owe wykonanie wybranego utworu z akompaniamentem lub a`capella (zespó? do 6 osób – instrumenty w?asne)
V. Przebieg konkursu: Konkurs sk?ada si? z dwóch etapów:
1. ELIMINACJE GMINNE zostan? przeprowadzone przez O?rodki Kultury bior?ce udzia? w konkursie.
[w Z?bkach odb?d? si? w dniu 13.10.2015 r. o godz. 10:00 w sali MOK przy ul. S?owackiego 21 (trybuna sportowa, I pi?tro) - karty zg?osze? uczestników, którzy wezm? udzia? w konkursie nale?y przes?a? do dnia 08.10.2015 r. na adres MOK-u].

Karty zg?osze? uczestników, którzy wezm? udzia? w finale konkursu nale?y przes?a? do dnia 14.10.2015 r. na adres: 
Miejski O?rodek Kultury
ul. S?owackiego 10;
05-091 Z?bki
tel/fax 22 781 64 30; e-mail: mok@zabki.pl
2. FINA? KONKURSU – w dniu 23.10.2015 r. o godz. 10:00 w Z?bkach, sala MOK przy ul. S?owackiego 21 (trybuna sportowa, I pi?tro)
VI. Uwaga
1. Gmina/miasto mo?e by? reprezentowana we wszystkich kategoriach konkursu przez trzech uczestników/zespo?y w ka?dej grupie wiekowej (w przypadku braku zg?osze? z danej grupy wiekowej - mo?na zwi?kszy? ilo?? uczestników w pozosta?ych grupach.
2. Organizator zastrzega sobie mo?liwo?? wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu.
• Z chwil? dokonania zg?oszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyra?a zgod? na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdj?? na stronach internetowych Miejskiego O?rodka Kultury i Urz?du Miasta w Z?bkach oraz w lokalnej prasie.