II Konkurs Jase?ek "DZIECIAKI Z WESO?? NOWIN?"

REGULAMIN
II KONKURSU JASE?EK
"DZIECIAKI Z WESO?? NOWIN?"

1. Organizator
Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

2. Cele konkursu
popularyzacja zwyczajw i obrz?dw zwi?zanych
z Bo?ym Narodzeniem
- rozbudzanie wra?liwo?ci na pi?kno polskiej mowy
- rozwijanie zdolno?ci artystycznych

3.Warunki uczestnictwa
-konkurs skierowany jest do przedszkolakw oraz dzieci
z zerwek szkolnych.
-prezentacja nie mo?e trwa? d?u?ej ni? 15 minut
-ustawienie scenografii- czas ustawienia-do 5 minut
-karty zg?oszenia nale?y dostarczy? do 10 stycznia 2011 roku do:
MOK Z?bki ul. S?owackiego 10
tel/fax 22 781 64 30

4.Organizacja
-konkurs odb?dzie si? 19 stycznia 2011 w MOK przy ul Orlej 8
informacja o godzinach prezentacji zostanie przekazana ka?dej grupie indywidualnie

5.Kryteria oceny
Profesjonalne jury ocenia?o b?dzie:
-zaanga?owanie wszystkich aktorw wyst?puj?cych
w przedstawieniu
-dobr scenografii i rekwizytw
-oglny wyraz artystyczny