"5 Minut dla Rodziny"

Regulamin
Przegl?du Teatrzykw Dzieci?cych
"5 Minut dla Rodziny"

1. ORGANIZATOR
Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

2. Cele
* Poprzez teatr i zabaw? ku warto?ciom rodzinnym
* Wyzwalane swobody zachowa? i naturalno?ci zarwno
u dzieci, jak i u doros?ych
* Promowanie sp?dzania wolnego czasu rodzicw w formie
aktywnej wsplnie z dzie?mi
* Rozwijanie wra?liwo?ci estetycznej
* Szerzenie kultury ?ywego s?owa oraz doskonalenie
umiej?tnosci obserwacji

3. Za?o?enia
- Rodzice uczestnicz? w pracach nad przedstawieniem
np. pomoc w przygotowaniu :
scenografii, kostiumw, udzielanie wsparcia, a przede
wszystkim razem z dzie?mi odgrywaj? przydzielone im
role na scenie.
- Czas trwania przedstawienia nie mo?e by? krtszy ni?
10 minut i d?u?szy ni? 20 minut.
- Czas zainstalowania lub zdj?cia dekoracji- max 5 minut

Uczestnikami tego przegl?du mog? by? dzieci
w wieku 3-10 lat.
W zale?no?ci od ilo?ci zg?osze? nast?pi podzia? na
kategorie wiekowe.
Zg?oszenia nale?y sk?ada? do 10 kwietnia 2010r.:
Anna Kozio? 500-273-537
Zmagania konkursowe nodb?d? si? 23 kwietnia
na scenie MOK przy ul. Orlej 8.

4 Kryteria oceny:
* oglny wyraz artystyczny
* zaanga?owanie zarwno dzieci jak i rodzicw

zdjęcia: