XV Powiatowy Konkurs

REGULAMIN KONKURSU KARTA ZG?OSZENIA.pdf
ORGANIZATOR – MIEJSKI O?RODEK KULTURY W Z?BKACH
WSPÓ?ORGANIZATORZY - POWIAT WO?OMI?SKI
POROZUMIENIE DOMÓW I O?RODKÓW KULTURY POWIATU WO?OMI?SKIEGO
I. ZASADY UCZESTNICTWA: Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie dwóch utworów instrumentalnych w jednej z dwóch kategorii instrumentalnych:
1. Keyboard - z wykorzystaniem automatycznych akompaniamentów lub bez (pianino elektroniczne, organy, syntezator).
2. Gitara
II. UCZESTNICY KONKURSU: Dzieci i m?odzie? pobieraj?ca lekcje w domach i o?rodkach kultury, ogniskach muzycznych itp. (z wy??czeniem uczniów i absolwentów szkó? muzycznych)
? grupa I - uczniowie szkó? podst., klasy 1 – 3
? grupa II – uczniowie szkó? podst., klasy 4 – 6
? grupa III - uczniowie szkó? ponadpodstawowych
III. ZA?O?ENIA ORGANIZACYJNE: Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
I etap: Eliminacje gminne zostan? przeprowadzone przez O?rodki Kultury bior?ce udzia? w konkursie. Podczas eliminacji wy?onionych zostanie sze?ciu uczestników /po jednym z ka?dej kategorii instrumentalnej i grupy wiekowej/, którzy b?d? brali udzia? w finale konkursu. W przypadku, gdy na terenie danej gminy nie b?dzie którejkolwiek grupy wiekowej lub kategorii instrumentalnej, mo?na zwi?kszy? ilo?? uczestników w innej grupie lub kategorii (??cznie z gminy max. 8 osób).
Wyniki eliminacji nale?y przes?a? na kartach zg?osze? do Miejskiego O?rodka Kultury w Z?bkach, ul. S?owackiego 10, do dn. 28 kwietnia 2016 r.
II etap: Fina? Konkursu odb?dzie si? 12 maja 2016 r. o godz. 1000
w Miejskim O?rodku Kultury w Z?bkach przy ul. S?owackiego 21
UWAGA !!! ? Organizator zastrzega sobie mo?liwo?? wprowadzenia zmian w Regulaminie /zmiany te nie mog? wp?yn?? w zasadniczy sposób na przebieg konkursu/.
IV. OCENA I NAGRODY: Jury konkursu ocenia? b?dzie umiej?tno?ci instrumentalne wykonawców, dobór repertuaru, interpretacj?, umiej?tno?? wykorzystywania dost?pnych opcji i wariacji danego instrumentu oraz ogólny wyraz artystyczny. Nagrody dla laureatów Konkursu zapewnia organizator. Wszyscy uczestnicy fina?u otrzymaj? pami?tkowe dyplomy. Organizator fina?u zapewnia:
? zestaw aparatury nag?a?niaj?cej
? mo?liwo?? pod??czenia w?asnego sprz?tu. 
Z chwil? dokonania zg?oszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyra?a zgod? na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdj?? na stronach internetowych Miejskiego O?rodka Kultury i Urz?du Miasta w Z?bkach oraz w lokalnej prasie.