XXVII FESTIWAL PIOSENKI Z?BKI 2017

REGULAMIN XXVII FESTIWALU PIOSENKI Z?BKI 2017 KARTA ZG?OSZENIA.pdf

ORGANIZATOR - Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach
I. UCZESTNICY FESTIWALU: W festiwalu mog? wzi?? udzia? uczniowie z terenu powiatu wo?omi?skiego
grupa I - uczniowie szkó? podst., klasy 1 - 3
grupa II - uczniowie szkó? podst., klasy 4 - 6
grupa III - uczniowie klas I - III gimnazjum
II. ZASADY UCZESTNICTWA: Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie utworu muzycznego mieszcz?cego si? w poni?szych kryteriach : Piosenka w j?zyku polskim, w interpretacji w?asnej wykonawcy - solisty /Eliminacje - a-capella lub z akompaniamentem w?asnym na dowolnie wybranym instrumencie Fina? - jak wy?ej lub z podk?adem muzycznym (pó?playback)/. UWAGA !!! Ka?dy uczestnik festiwalu mo?e wyst?pi? tylko jeden raz. Zdobywcy Grand Prix z lat poprzednich nie mog? bra? udzia?u w kolejnych zmaganiach konkursowych. Zapraszamy do wyst?pienia poza konkursem. Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach festiwalu ten sam repertuar /chyba, ?e jury zaleci jego zmian?/. Minimalna wymagana ilo?? uczestników w danej grupie wiekowej - 7 osób. Organizator zastrzega sobie mo?liwo?? wprowadzenia zmian w Regulaminie /zmiany te nie mog? wp?yn?? w zasadniczy sposób na przebieg konkursu/.
III. OCENA I NAGRODY: - Jury festiwalu ocenia? b?dzie umiej?tno?ci wokalne wykonawców, dobór repertuaru, interpretacj? oraz ogólny wyraz artystyczny. - Organizatorzy zapewniaj? atrakcyjne nagrody i wyró?nienia. - Zwyci?zcy festiwalu zostanie przyznane GRAND PRIX.
IV. ZA?O?ENIA ORGANIZACYJNE:
Eliminacje odb?d? si? 13.05.2017r., godz.10:00 w sali widowiskowej MOK, ul. S?owackiego 21.
Fina? odb?dzie si? 27.05.2017r., godz. 10:00 w sali widowiskowej MOK, ul. ul. S?owackiego 21.
ZG?OSZENIA UCZESTNICTWA NALE?Y DOKONA? DO DN. 08.05.2017r. w Miejskim O?rodku Kultury w Z?bkach ul. S?owackiego 10.
SZCZEGÓ?OWYCH INFORMACJI UDZIELAJ? PRACOWNICY MOK CODZIENNIE W GODZ. 10.00 - 17.00, TEL. 781 64 30 
Z chwil? dokonania zg?oszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyra?a zgod? na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdj?? na stronach internetowych Miejskiego O?rodka Kultury i Urz?du Miasta w Z?bkach oraz w lokalnej prasie.