Z?bkowska Wierszykarnia

IV Du?y Konkurs dla Ma?ych Recytatorów                        

              „Z?bkowska Wierszykarnia”

KARTA ZG?OSZENIA.pdf

1.   Organizator
Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

2.   Cele:
- popularyzacja poezji dzieci?cej
- kszta?towanie wra?liwo?ci dzieci na pi?kno j?zyka polskiego
- kszta?towanie aktywno?ci twórczej i interpretacji
- rozwijanie ekspresji, pami?ci oraz doskonalenie wyrazistej mowy

 3. Zasady Konkursu:
- dowolny dobór utworów wierszy z ca?ego bogactwa poezji dzieci?cej
- czas trwania wyst?pu- do 5 minut
- karty zg?osze? nale?y przes?a? do 2 pa?dziernika na adres:

         Miejski O?rodek Kultury
         ul. S?owackiego 10; 05-091 Z?bki
         tel/fax 22 781 64 30; e-mail: sekretariat@mokzabki.koti.pl, 
dodatkowe informacje: 500-273-537

4.   Grupy wiekowe:
- dzieci w wieku 3-4 lata
- dzieci w wieku 5-6 lat

5.   Kategorie konkursu:
- wyst?p indywidualny
- wyst?p z rodzicem lub opiekunem

6.   Za?o?enia organizacyjne:
Konkurs sk?ada si? z dwóch etapów:
- etap zmaga? konkursowych w placówce macierzystej
- etap zmaga? konkursowych mi?dzy przedszkolnych:

17 pa?dziernika o godz. 10.00 w MOK. ul. S?owackiego 21

7. Ka?de przedszkole mo?e by? reprezentowane przez 10 dzieci (duet liczony jest jako jeden uczestnik) w ka?dej kategorii wiekowej.

Z chwil? dokonania zg?oszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyra?a zgod? na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdj?? na stronach internetowych Miejskiego O?rodka Kultury i Urz?du Miasta w Z?bkach oraz w lokalnej prasie.