IX Powiatowy Konkurs Poetycki Spotkania z twrczo?ci? ks. Jana Twardowskiego

REGULAMIN

I. Organizator:

Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

Wspó?organizatorzy:

Porozumienie Domów i O?rodków Kultury Powiatu Wo?omi?skiego, Powiat Wo?omi?ski

Patronat:

Starosta Wo?omi?ski

II. Cele

  1. Przybli?enie postaci i twórczo?ci ks. Jana  Twardowskiego
  2. Twórcza interpretacja wybranych utworów
  3. Integracja ?rodowisk powiatu wo?omi?skiego

III. Grupy wiekowe

Konkurs skierowany jest do:

  • uczniów szkó? podstawowych (klasy 0 - III)
  • uczniów szkó? podstawowych (klasy IV – VI)
  • gimnazjalistów

IV. Kategorie konkursu:

  1. Recytacja - prezentacja jednego wiersza lub fragmentu prozy ks. Jana Twardowskiego (czas do 3 min)
  2. Poezja ?piewana indywidualne lub zespo?owe wykonanie wybranego utworu:

-       z akompaniamentem (p?yta CD, instrumenty w?asne - zespó? do 6 osób)

-       a`capella.

V. Przebieg konkursu:

Konkurs sk?ada si? z dwóch etapów:
 ELIMINACJE GMINNE w Z?bkach odb?d? si? w dniu 10.10.2017 r. o godz. 11:00 w sali MOK przy ul. S?owackiego 21 (trybuna sportowa, I pi?tro) - karty zg?osze? uczestników, którzy wezm? udzia? w konkursie nale?y przes?a? do dnia 2.10.2017 r. na adres MOK-u.

Miejski O?rodek Kultury
ul. S?owackiego 10; 05-091 Z?bki
tel/fax 22 781 64 30; e-mail: mok@zabki.pl

FINA? KONKURSU w dniu  24.10.2017 r. o godz. 11:00 w Z?bkach, sala MOK przy ul. S?owackiego 21 (trybuna sportowa, I pi?tro)

VI. Uwaga

  1. Gmina/miasto mo?e by? reprezentowana  we wszystkich kategoriach konkursu przez trzech uczestników/zespo?y w ka?dej grupie wiekowej (w przypadku braku zg?osze? z danej grupy wiekowej - mo?na zwi?kszy? ilo?? uczestników w pozosta?ych grupach.
  2. Organizator zastrzega sobie mo?liwo?? wprowadzenia zmian  w Regulaminie Konkursu.

Z chwil? dokonania zg?oszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyra?a zgod? na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdj?? na stronach internetowych Miejskiego O?rodka Kultury i Urz?du Miasta w Z?bkach oraz w lokalnej prasie.