Konkurs Piosenki Obcoj?zycznej

Konkurs Piosenki Obcoj?zycznej
Miejski O?rodek Kultury
Szko?a Podstawowa nr 2 im. J. Kochanowskiego
Z?bki 08.05.2018 r.

KARTA ZG?OSZENIA.pdf


1. Cele konkursu:

- Prezentacja umiej?tno?ci j?zykowych i wokalnych
- ?wiczenie wymowy oraz wzbudzanie zainteresowania nauk? j?zyka obcego
- Przygotowanie uczniów do publicznych wyst?pie?
- Prezentowanie i popularyzacja dorobku muzycznego krajów obcoj?zycznych
- Propagowanie ?piewu jako formy ?rodka wyrazu artystycznego
- Odkrywanie nowych talentów

2. Zasady uczestnictwa:

Adresatami konkursu s? uczniowie z?bkowskich szkó? podstawowych i gimnazjów, którzy wyst?puj? solo lub w duetach, w trzech kategoriach wiekowych:

- Uczniowie klas I-III (szko?a podstawowa)
- Uczniowie klas IV-VI (szko?a podstawowa)
- VII klasy oraz gimnazjali?ci

·      Uczestnicy przygotowuj? jeden utwór - jedn? piosenk? w j?zyku angielskim, trwaj?c? nie d?u?ej ni? 4 minuty.

·      Tre?ci i sposoby prezentacji utworów powinny by? adekwatne do wieku wykonawców i ich umiej?tno?ci wokalnych!

·      Utwory mog? by? wykonywane a capella, jak równie? z  akompaniamentem: p?yta CD z wersj? instrumentaln? lub w?asne instrumenty (instrumentarium musi by? wcze?niej uzgodnione z organizatorem) osoby akompaniuj?ce - bez ogranicze? wiekowych (mog? to by? równie? cz?onkowie rodziny)

3. Etapy konkursu:

Etap I (szkolny) - nauczyciele z danej placówki dokonuj? wyboru najlepszych wykonawców. Do fina?u ka?da szko?a typuje do 3 solistów i 2 zespo?y z ka?dej kategorii wiekowej.

Je?li szko?a nie zg?asza uczestników do jednej z kategorii (soli?ci lub zespo?y) dopuszcza si? zg?oszenie wi?kszej liczby kandydatów z drugiej kategorii.
Skan karty zg?osze? kandydatów wy?onionych w etapie  szkolnym nale?y przes?a? do 25.04.2018 r. na adres mailowy: mok@zabki.pl  W tytule maila prosz? dopisa? „Konkurs Piosenki Obcoj?zycznej”
Kart? zg?oszeniow? równie? mo?na dostarczy? osobi?cie do MOK-u, Z?bki ul. S?owackiego 21. (karty zg?osze? s? dost?pne na stronie Miejskiego O?rodka Kultury w Z?bkach)

Etap II (fina?) odb?dzie si? 8 maja (wtorek) 2018 r. w MOK w Z?bkach ul. S?owackiego 21.
godz. 10.00 – uczniowie szkó? podstawowych
godz. 12.00 –  VII klasy oraz gimnazjali?ci   

4. Oceny konkursowych prezentacji  dokona niezale?ne JURY powo?ane przez organizatorów, które

    we?mie pod uwag?:

·      dobór repertuaru

·      prawid?ow? wymow?

·      strój, ruch sceniczny

·      warto?? artystyczn? prezentacji

Nagrodzeni i wyró?nieni zaproszeni zostan?  do udzia?u w Koncercie Laureatów, który odb?dzie si? 8 maja 2018 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej MOK ul. S?owackiego 21

 Laureaci otrzymaj? nagrody oraz dyplomy.

Wszelkie w?tpliwo?ci dotycz?ce regulaminu i przebiegu konkursu rozstrzyga organizator.

Z chwil? dokonania zg?oszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyra?a zgod? na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdj??, filmu na stronach internetowych Miejskiego O?rodka Kultury, Szko?y Podstawowej nr 2 i Urz?du Miasta w Z?bkach oraz w lokalnej prasie.