XXVIII Festiwal Piosenki

REGULAMIN XXVII FESTIWALU PIOSENKI Z?BKI 2017 KARTA ZG?OSZENIA.pdf

ORGANIZATOR – Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

I. UCZESTNICY FESTIWALU:

W Festiwalu mog? bra? udzia? uczniowie z terenu powiatu wo?omi?skiego:

grupa I    - uczniowie szkó? podst., klasy 1 – 3
grupa II   - uczniowie szkó? podst., klasy 4 – 6 
grupa III  - uczniowie klas VII i gimnazjum

II. ZASADY UCZESTNICTWA:

         Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie utworu muzycznego mieszcz?cego si? w poni?szych kryteriach:

- Piosenka w j?zyku polskim, w interpretacji w?asnej wykonawcy – solisty /Eliminacje - a’capella lub z akompaniamentem w?asnym na dowolnie wybranym instrumencie, Fina? – jak wy?ej lub z podk?adem muzycznym (pó?playback)/.

UWAGA !!!

Ka?dy uczestnik festiwalu mo?e wyst?pi? w danej kategorii tylko jeden raz.
- Zdobywcy Grand Prix z lat poprzednich nie mog? bra? udzia?u w kolejnych zmaganiach konkursowych, lecz wyst?pi? jako go?? Festiwalu.
- Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach festiwalu ten sam repertuar /chyba, ?e jury zaleci jego zmian?/.
- Minimalna wymagana ilo?? uczestników w danej grupie wiekowej podczas eliminacji – 7 osób.
Organizator zastrzega sobie mo?liwo?? wprowadzenia zmian w Regulaminie /zmiany te nie mog? wp?yn?? w zasadniczy sposób na przebieg konkursu/.

III. OCENA I NAGRODY:

Jury festiwalu ocenia? b?dzie umiej?tno?ci wokalne wykonawców, dobór repertuaru, interpretacj? oraz ogólny wyraz artystyczny.
Organizatorzy zapewniaj? atrakcyjne nagrody i wyró?nienia.
Zwyci?zcy festiwalu zostanie przyznane GRAND PRIX.

IV. ZA?O?ENIA ORGANIZACYJNE:

Eliminacje - 12.05.2018r., godz.10:00w sali widowiskowej MOK, ul. S?owackiego 21. 

Fina? -  26.05.2018r., godz. 10:00w sali widowiskowej MOK, ul. S?owackiego 21. 

ZG?OSZENIA UCZESTNICTWA NALE?Y DOKONA? DO DN. 7.05.2018r. w Miejskim O?rodku Kultury w Z?bkach ul. S?owackiego 10.
SZCZEGÓ?OWYCH INFORMACJI UDZIELAJ? PRACOWNICY MOK, CODZIENNIE W GODZ. 1000– 1700,  TEL. 781 64 30

Z chwil? dokonania zg?oszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyra?a zgod? na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdj?? na stronach internetowych Miejskiego O?rodka Kultury i Urz?du Miasta w Z?bkach oraz w lokalnej prasie.