X Powiatowy Konkurs Poetycki

REGULAMIN

KARTA ZG?OSZENIA.pdf 

I. Organizator: Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

Wspó?organizatorzy: Porozumienie Domów i O?rodków Kultury Powiatu Wo?omi?skiego, Powiat Wo?omi?ski

Patronat: Starosta Wo?omi?ski

II. Cele

  1. Przybli?enie postaci i twórczo?ci ks. Jana  Twardowskiego
  2. Twórcza interpretacja wybranych utworów
  3. Integracja ?rodowisk powiatu wo?omi?skiego

III. Grupy wiekowe

Konkurs skierowany jest do:

  • uczniów szkó? podstawowych (klasy 0 - III)
  • uczniów szkó? podstawowych (klasy IV – VI)
  • uczniów szkó? podstawowych (klasy VII - VIII) i gimnazjalistów

IV. Kategorie konkursu:

  1. Recytacja - prezentacja jednego wiersza lub fragmentu prozy ks. Jana Twardowskiego (czas do 3 min)
  2. Poezja ?piewana indywidualne lub zespo?owe wykonanie wybranego utworu:

-       z akompaniamentem (p?yta CD, instrumenty w?asne - zespó? do 6 osób)

-       a`capella.

V. Przebieg konkursu:

Konkurs sk?ada si? z dwóch etapów:
 ELIMINACJE GMINNE zostan? przeprowadzone przez O?rodki Kultury bior?ce udzia? w konkursie. Karty zg?osze? uczestników, którzy wezm? udzia? w finale konkursu nale?y przes?a? do dnia 12.10.2018 r.  na adres MOK-u.

Miejski O?rodek Kultury
ul. S?owackiego 10; 05-091 Z?bki
tel/fax 22 781 64 30; e-mail: mok@zabki.pl

FINA? KONKURSU w dniu  23.10.2018 r. o godz. 11:00 w Z?bkach, sala MOK przy ul. S?owackiego 21 (trybuna sportowa, I pi?tro)

VI. Uwaga

1.    Gmina/miasto mo?e by? reprezentowana we wszystkich kategoriach konkursu przez trzech uczestników/zespo?y w ka?dej grupie wiekowej (w przypadku braku zg?osze? z danej grupy wiekowej - mo?na zwi?kszy? ilo?? uczestników w pozosta?ych grupach.

2.    Zg?aszaj?c udzia? w konkursie wymagane jest podanie danych osobowych uczestnika w zakresie: imi?, nazwisko, kategoria wiekowa, numer telefonu kontaktowego.

3.    Przebieg fina?u konkursu b?dzie utrwalany przez organizatora lub wspó?organizatorów poprzez wykonywanie zdj??, nagra? video, w zwi?zku z czym mog? zosta? utrwalone wizerunek, sylwetka osób bior?cych udzia? w uroczysto?ci.

4.    Organizator zastrzega sobie mo?liwo?? wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu.

5.    Obowi?zek informacyjny wynikaj?cy z art. 13 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zostaje spe?niony poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej MOK.

klauzula informacyjna.jpg