XI Powiatowy Konkurs Poetycki

?"Spotkania z twórczo?ci? ks. Jana Twardowskiego"

REGULAMIN

KARTA ZG?OSZENIA.pdf 

I. Organizator:
Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

Wspó?organizatorzy:
Powiat Wo?omi?ski, Porozumienie Domów i O?rodków Kultury Powiatu Wo?omi?skiego

Patronat:
Starosta Wo?omi?ski

II. Cele
1.    Przybli?enie postaci i twórczo?ci ks. Jana Twardowskiego
2.    Twórcza interpretacja wybranych utworów
3.    Integracja ?rodowisk powiatu wo?omi?skiego

III. Grupy wiekowe
Konkurs skierowany jest do:
·      uczniów szkó? podstawowych (klasy 0 - III)
·      uczniów szkó? podstawowych (klasy IV – VI)
·      uczniów szkó? podstawowych (klasy VII – VIII)

IV. Kategorie konkursu:
1.     Recytacja - prezentacja jednego wiersza lub fragmentu prozy ks. Jana Twardowskiego (czas do 3 min)
2.     Poezja ?piewana indywidualne lub zespo?owe wykonanie wybranego utworu:
-       z akompaniamentem (p?yta CD, instrumenty w?asne - zespó? do 3 osób)
-       a`capella.

V. Przebieg konkursu:
Konkurs sk?ada si? z dwóch etapów:

ELIMINACJE GMINNE zostan? przeprowadzone przez O?rodki Kultury bior?ce udzia? w konkursie.Karty zg?osze? uczestników, którzy wezm? udzia? w finale konkursu nale?y przes?a? do dnia 11.10.2019 r. na adres:

Miejski O?rodek Kultury
ul. S?owackiego 10; 05-091 Z?bki
tel./fax 22 781 64 30; e-mail: mok@zabki.pl

FINA? KONKURSU w dniu 22.10.2019 r. o godz. 11:00 w Z?bkach, sala MOK przy ul. S?owackiego 21 (trybuna sportowa, I pi?tro)

VI. Uwaga

1.  Gmina/miasto mo?e by? reprezentowana we wszystkich kategoriach konkursu przez trzech uczestników/zespo?y w ka?dej grupie wiekowej (w przypadku braku zg?osze? z danej grupy wiekowej - mo?na zwi?kszy? ilo?? uczestników w pozosta?ych grupach.

2.  Zg?aszaj?c udzia? w konkursie wymagane jest podanie danych osobowych uczestnika w zakresie: imi?, nazwisko, kategoria wiekowa, numer telefonu kontaktowego.

3.  Przebieg fina?u konkursu b?dzie utrwalany przez organizatora lub wspó?organizatorów poprzez wykonywanie zdj??, nagra? video, w zwi?zku z czym mog? zosta? utrwalone wizerunek, sylwetka osób bior?cych udzia? w uroczysto?ci.

4.  Organizator zastrzega sobie mo?liwo?? wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu.

Obowi?zek informacyjny wynikaj?cy z art. 13 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zostaje spe?niony poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej MOK.