II Konkurs Kol?d Obcoj?zycznych

Serdecznie zapraszamy uczniw z?bkowskich szk? do udzia?u w festiwalu kol?d anglo- i niemieckoj?zycznych: Christmas time in a song Weihnachtszeit im Lied I. Cele konkursu: popularyzacja kol?d angielskich i niemieckich, motywowanie uczniw do nauki j?zykw obcych uwra?liwienie na tradycje innych kultur ??czenie zdolno?ci wokalnych i j?zykowych II. Organizatorzy: Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach Szko?a Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Z?bkach III. Zasady uczestnictwa: Festiwal ma form? konkursu, a jego adresatami s? uczniowie z?bkowskich szk? podstawowych. Uczestnicy konkursu wyst?puj? w dwch kategoriach wiekowych. - uczniowie klas I III, - uczniowie klas IV VI. W konkursie mog? bra? udzia? soli?ci i zespo?y sk?adaj?ce si? maksymalnie z sze?ciu osb. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie jednej kol?dy w j?zyku angielskim lub niemieckim (nie d?u?szej ni? 5 zwrotek). Utwory mog? by? wykonywane a cappella, lub z w?asnym akompaniamentem (p?yta CD, keyboard, gitara lub inny dowolny instrument). IV. Etapy konkursu: - Etap I (szkolny) - nauczyciele z danej placwki dokonuj? wyboru najlepszych solistw lub zespo?w . Do fina?u ka?da szko?a typuje do 8 wykonawcw (za wykonawc? uwa?a si? solist? lub zesp?) bez wzgl?du na kategori? wiekow?. Zg?oszenie wy?onionych w etapie szkolnym kandydatw nale?y przes?a? do 5 stycznia 2011, na za??czonej karcie na adres Miejski O?rodek Kultury 05-091 Z?bki ul. S?owackiego 10 tel /fax 22 781 64 30 - Etap II (fina?) odb?dzie si? 14 stycznia (pi?tek) 2011 r. godz. 10:00 w Miejskim O?rodku Kultury w Z?bkach ul. Orla 8 Nagrodzeni i wyr?nieni uczniowie zaproszeni zostan? do udzia?u w Koncercie Laureatw, ktry odb?dzie si? 16 stycznia (niedziela) godz. 16:30 w MOK ul. Orla 8 Oceny prezentacji konkursowych dokona niezale?ne Jury powo?ane przez organizatorw, ktre pod uwag? we?mie: - dobr repertuaru - prawid?ow? wymow? tekstu, - warto?? artystyczn? prezentacji. Laureaci konkursu otrzymaj? nagrody oraz dyplomy Z chwil? dokonania zg?oszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyra?a zgod? na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdj?? na stronach internetowych Miejskiego O?rodka Kultury i Urz?du Miasta w Z?bkach oraz w lokalnej prasie. karta zg?oszenia.pdf