X Powiatowy Konkurs Muzyki Instrumentalnej

X POWIATOWY KONKURS MUZYKI INSTRUMENTALNEJ POD PATRONATEM STAROSTWA WO?OMI?SKIEGO Z?BKI 2011 KARTA ZG?OSZENIA.pdf IDEA I CELE KONKURSU: Do kalendarza wydarze? kulturalnych gminy Z?bki, ktrych inicjatorem jest Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach, do??czy?a w roku 2000 nowa impreza: KONKURS MUZYKI ELEKTRONICZNEJ. W zamy?le organizatora mia?a by? ona wydarzeniem spektakularnym, wykracza? swym zasi?giem poza granice gminy a w za?o?eniach kreowa? idee porozumienia, wsp?pracy i wymiany do?wiadcze? w ?rodowiskach krzewi?cych kultur?. Tak te? si? sta?o. W drodze Porozumienia Domw i O?rodkw Kultury powiatu wo?omi?skiego konkurs uzyska? wyj?tkow? rang?. Uhonorowano go Patronatem Starostwa Wo?omi?skiego. W roku 2006 Konkurs rozszerzono o kategori? gitary klasycznej.Dobra wsp?praca gwarantuje realizacj? zamierzonych celw. S? nimi: - Mo?liwo?? przedstawienia osi?gni?? r?nych ?rodowisk twrczych w powiecie wo?omi?skim zajmuj?cych si? upowszechnianiem gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych i gitarze klasycznej. - Stworzenie szansy prezentacji dla ucz?cych si? indywidualnie. - Promocja wybitnie uzdolnionych instrumentalistw. - Propagowanie gry na instrumentach w ?rodowisku gmin powiatu wo?omi?skiego. - Integracja ?rodowisk kultury muzycznej na szczeblu powiatu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do czynnego uczestnictwa w X Powiatowym Konkursie Muzyki Elektronicznej. REGULAMIN KONKURSU ORGANIZATOR - Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach WSP?ORGANIZATORZY - Starosta Powiatu Wo?omi?skiego Porozumienie Domw i O?rodkw Kultury Powiatu Wo?omi?skiego I. ZASADY UCZESTNICTWA: Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie dwch utworw instrumentalnych w jednej z dwch kategorii instrumentalnych: 1.Keyboard - z wykorzystaniem automatycznych akompaniamentw lub bez (pianino elektroniczne, organy, syntezator). 2.Gitara klasyczna II. UCZESTNICY KONKURSU: grupa I - uczniowie szk? podst., klasy 1 - 3 grupa II - uczniowie szk? podst., klasy 4 - 6 grupa III - uczniowie szk? ponadpodstawowych III. ZA?O?ENIA ORGANIZACYJNE: Konkurs zostanie przeprowadzony w dwch etapach. I etap: Eliminacje gminne zostan? przeprowadzone przez O?rodki Kultury bior?ce udzia? w konkursie. Podczas eliminacji wy?onionych zostanie sze?ciu uczestnikw /po jednym z ka?dej kategorii instrumentalnej i grupy wiekowej/, ktrzy b?d? brali udzia? w finale konkursu. W przypadku, gdy na terenie danej gminy nie b?dzie ktrejkolwiek grupy wiekowej lub kategorii instrumentalnej, mo?na zwi?kszy? ilo?? uczestnikw w innej grupie lub kategorii (??cznie z gminy max. 8 osb). Wyniki eliminacji nale?y przes?a? na kartach zg?osze? do Miejskiego O?rodka Kultury w Z?bkach, ul. S?owackiego 10, do dn. 14 kwietnia 2011 r. II etap: Fina? Konkursu odb?dzie si? 14 maja 2011 r. o godz. 10:00 w Miejskim O?rodku Kultury w Z?bkach przy ul. Orlej 8 UWAGA !!! Organizator zastrzega sobie mo?liwo?? wprowadzenia zmian w Regulaminie /zmiany te nie mog? wp?yn?? w zasadniczy sposb na przebieg konkursu/. IV. OCENA I NAGRODY: Jury festiwalu ocenia? b?dzie umiej?tno?ci instrumentalne wykonawcw, dobr repertuaru, interpretacj?, umiej?tno?? wykorzystywania dost?pnych opcji i wariacji danego instrumentu oraz oglny wyraz artystyczny. Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatw Konkursu zapewnia organizator. Wszyscy uczestnicy fina?u otrzymaj? pami?tkowe dyplomy. Organizator fina?u zapewnia: - zestaw aparatury nag?a?niaj?cej - keyboard ROLAND EXR 3S, KORG SP 500 - zapotrzebowanie na keyboard musi by? wcze?niej zg?oszone - mo?liwo?? pod??czenia w?asnego sprz?tu. Z chwil? dokonania zg?oszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyra?a zgod? na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdj?? na stronach internetowych Miejskiego O?rodka Kultury i Urz?du Miasta w Z?bkach oraz w lokalnej prasie.