Konkursy muzyczne

[2020-03-10] Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

   Konkurs Piosenki Obcojęzycznej                                           

  Miejski Ośrodek Kultury 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Kochanowskiego

Ząbki 10.03.2020 r   

KARTA ZGŁOSZENIA

 

1. Cele konkursu:

·      Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych 

·      Ćwiczenie wymowy oraz wzbudzanie zainteresowania nauką języka obcego

·      Przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień 

·      Prezentowanie i popularyzacja dorobku muzycznego krajów obcojęzycznych

·      Propagowanie śpiewu jako formy środka wyrazu artystycznego

·      Odkrywanie nowych talentów

[2019-05-21] XXIX Festiwal Piosenki Z?bki 2019

REGULAMIN XXIX FESTIWALU PIOSENKI Z?BKI 2019 KARTA ZG?OSZENIA.pdf

ORGANIZATOR – Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

I. UCZESTNICY FESTIWALU:

W Festiwalu mog? bra? udzia? uczniowie z terenu powiatu wo?omi?skiego:

grupa I    - uczniowie szkó? podst., klasy 1 – 3
grupa II   - uczniowie szkó? podst., klasy 4 – 6 
grupa III  - uczniowie klas VII, VIII i gimnazjum

[2018-05-15] Konkurs Muzyki Instrumentalnej

Z powodu zbyt ma?ej liczby zg?osze? Konkurs Muzyki Instrumentalnej jest odwo?any.

[2018-05-12] XXVIII Festiwal Piosenki

REGULAMIN XXVII FESTIWALU PIOSENKI Z?BKI 2017 KARTA ZG?OSZENIA.pdf

I. UCZESTNICY FESTIWALU:

W Festiwalu mog? bra? udzia? uczniowie z terenu powiatu wo?omi?skiego:

grupa I    - uczniowie szkó? podst., klasy 1 – 3
grupa II   - uczniowie szkó? podst., klasy 4 – 6 
grupa III  - uczniowie klas VII i gimnazjum

II. ZASADY UCZESTNICTWA:

 

[2018-05-08] Konkurs Piosenki Obcoj?zycznej

Konkurs Piosenki Obcoj?zycznej
Miejski O?rodek Kultury
Szko?a Podstawowa nr 2 im. J. Kochanowskiego
Z?bki 08.05.2018 r.

 

KARTA ZG?OSZENIA.pdf

1. Cele konkursu:

- Prezentacja umiej?tno?ci j?zykowych i wokalnych
- ?wiczenie wymowy oraz wzbudzanie zainteresowania nauk? j?zyka obcego
- Przygotowanie uczniów do publicznych wyst?pie?
- Prezentowanie i popularyzacja dorobku muzycznego krajów obcoj?zycznych
- Propagowanie ?piewu jako formy ?rodka wyrazu artystycznego
- Odkrywanie nowych talentów

 

2. Zasady uczestnictwa:

[2017-05-16] XVI KONKURS MUZYKI INSTRUMENTALNEJ

POD PATRONATEM STAROSTY WO?OMI?SKIEGO Z?BKI 2017

Regulamin

[2017-05-13] XXVII FESTIWAL PIOSENKI Z?BKI 2017

[2016-05-21] XXVI Festiwal Piosenki, Z?bki 2016

Regulamin

(1 komentarz) | czytaj dalej

[2016-05-12] XV Powiatowy Konkurs

Muzyki Instrumentalnej
pod patronatem
Starosty Wo?omi?skiego

[2016-04-14] Konkurs Piosenki Obcoj?zycznej

Regulamin
Miejski O?rodek Kultury

Szko?a Podstawowa nr 2 im. J. Kochanowskiego
Z?bki 14.04.2016 KARTA ZG?OSZENIA.pdf

1. Cele konkursu:

(3 komentarze) | czytaj dalej

[2015-05-09] XXV FESTIWAL PIOSENKI Z?BKI 2015

REGULAMIN XXV FESTIWALU PIOSENKI Z?BKI 2015

(4 komentarze) | czytaj dalej

[2015-04-17] XIV Powiatowy Konkurs

Muzyki Instrumentalnej
pod patronatem Starosty Wo?omi?skiego
Regulamin:

[2015-01-07] VI Konkurs Kol?d Obcoj?zycznych

REGULAMIN
VI KONKURSU KOL?D OBCOJ?ZYCZNYCH
w Z?bkach

karta zg?oszenia

Serdecznie zapraszamy uczniów z?bkowskich szkó? do udzia?u w festiwalu kol?d anglo - i niemieckoj?zycznych:

 

Christmas time in a song     Weihnachtszeit im Lied

1. Cele konkursu:

- popularyzacja kol?d oraz utworów bo?onarodzeniowych angielskich i niemieckich,
- motywowanie uczniów do nauki j?zyków obcych
- uwra?liwianie na tradycje innych kultur
- ??czenie zdolno?ci wokalnych i j?zykowych

2. Organizatorzy:

[2014-10-24] VI Powiatowy Konkurs Poetycki

“Spotkania z twórczo?ci? ks. Jana Twardowskiego”

KARTA ZG?OSZENIA.pdf
REGULAMIN
I. Organizator:
Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

Wspó?organizatorzy:
Porozumienie Domów i O?rodków Kultury Powiatu Wo?omi?skiego
Patronat:
Starosta Wo?omi?ski
II. Cele
1. Przybli?enie postaci i twórczo?ci ks. Jana  Twardowskiego
2. Twórcza interpretacja wybranych utworów
3. Integracja ?rodowisk powiatu wo?omi?skiego
III. Grupy wiekowe

(1 komentarz) | czytaj dalej

[2014-05-10] XXIV FESTIWAL PIOSENKI, Z?BKI 2014

REGULAMIN

XXIV FESTIWALU PIOSENKI

Z?BKI 2014

[2014-04-12] XIII Powiatowy Konkurs

Muzyki Instrumentalnej
pod patronatem
Starosty Wo?omi?skiego

Regulamin:

[2014-01-08] V KONKURS KOL?D OBCOJ?ZYCZNYCH

REGULAMIN V KONKURSU KOL?D OBCOJ?ZYCZNYCH w Z?bkach Serdecznie zapraszamy uczniw z?bkowskich szk? do udzia?u w festiwalu kol?d anglo - i niemieckoj?zycznych: Christmas time in a song Weihnachtszeit im Lied 1. Cele konkursu:

[2013-05-18] XII POWIATOWY KONKURS

MUZYKI INSTRUMENTALNEJ POD PATRONATEM STAROSTY WO?OMI?SKIEGO Z?BKI 2013

(3 komentarze) | czytaj dalej

[2013-05-11] XXIII Festiwal Piosenki, Z?bki 2013

REGULAMIN

XXIII FESTIWALU PIOSENKI

Z?BKI 2013

[2013-01-09] IV KONKURS KOL?D OBCOJ?ZYCZNYCH

REGULAMIN
IV KONKURSU KOL?D OBCOJ?ZYCZNYCH
w Z?bkach
Serdecznie zapraszamy uczniw z?bkowskich szk? do udzia?u
w festiwalu kol?d anglo - i niemieckoj?zycznych:
Christmas time in a song
Weihnachtszeit im Lied
1. Cele konkursu: - popularyzacja ko

[2012-05-19] XI POWIATOWY KONKURS MUZYKI INSTRUMENTALNEJ

POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU WO?OMI?SKIEGO

Z?BKI 2012


Regulamin

[2012-05-12] Festiwal Piosenki Z?bki 2012 - eliminacje

REGULAMIN

XXII FESTIWALU PIOSENKI

Z?BKI 2012

[2012-01-14] IV Festiwal Kol?d i Pastora?ek

M?ODZIE? MAZOWSZA U WRT STAJENKI Termin przyjmowania zg?osze? na festiwal - przed?u?ony REGULAMIN 1. Organizatorami Festiwalu s?: Kuria Biskupia Diecezji Warszawsko-Praskiej, Urz?d Marsza?kowski Wojewdztwa Mazowieckiego, Urz?d Miasta w Z?bkach i Praska Gie?da Spo?ywcza. Patronat nad festiwalem sprawuj?: biskup diecezji warszawsko-praskiej abp Henryk Hoser oraz marsza?ek wojewdztwa mazowieckiego Adam Struzik. 2. Celem Festiwalu jest prezentacja warto?ciowych pod wzgl?dem religijnym i artystycznym kol?d i pastora?ek oraz wy?onienie i promocja m?odych talentw muzycznych z wojewdztwa mazowieckiego. 3. Festiwal skierowany jest do m?odzie?y ze szk? ponadpodstawowych (grna granica wieku 25 lat), z podzia?em na dwie kategorie: - soli?ci - zespo?y wokalne i wokalno-instrumentalne.

[2012-01-11] III KONKURS KOL?D OBCOJ?ZYCZNYCH

REGULAMIN
III KONKURSU KOL?D OBCOJ?ZYCZNYCH
w Z?bkach

[2011-05-14] X Powiatowy Konkurs Muzyki Instrumentalnej

POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU WO?OMI?SKIEGO

Z?BKI 2011


Regulamin

[2011-05-07] Festiwal piosenki Z?bki 2011

REGULAMIN

XXI FESTIWALU PIOSENKI

Z?BKI 2011

[2011-01-14] II Konkurs Kol?d Obcoj?zycznych

REGULAMIN
II KONKURSU KOL?D OBCOJ?ZYCZNYCH
w Z?bkach

[2011-01-08] FESTIWAL KOL?D I PASTORA?EK

REGULAMIN FESTIWALU KOL?D I PASTORA?EK
M?ODZIE? MAZOWSZA U WRT STAJENKI

[2010-06-12] Festiwal piosenki

REGULAMIN

XX FESTIWALU PIOSENKI

Z?BKI 2010

[2010-03-20] IX Powiatowy Konkurs Muzyki Instrumentalnej

IX POWIATOWY KONKURS MUZYKI INSTRUMENTALNEJ

POD PATRONATEM STAROSTWA WO?OMI?SKIEGO

Z?BKI 2010

[2010-01-09] Konkurs Kol?d Obcoj?zycznych

REGULAMIN I KONKURSU KOL?D OBCOJ?ZYCZNYCH w Z?bkach