Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe pozyskiwane są i przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach z siedzibą przy ul. Słowackiego 10, 05-091 Ząbki.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować

z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu 783-220-250 lub mailowo: daneosobowe@zabki.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Dane przetwarzane są w celu udziału w zajęciach, konkursach i innych przedsięwzięciach, których organizatorem lub współorganizatorem jest MOK.

Podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek realizowania przez MOK ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 z późn. zm.) oraz zgoda osób, których dane są przetwarzane (np. wizerunek, numer telefonu, mail).

Odbiorcą danych mogą być placówki pocztowe (pośrednicy w doręczaniu korespondencji), banki (pośrednicy transakcji finansowych) oraz inne podmioty współpracujące w MOK przy organizowaniu zajęć, konkursów, innych przedsięwzięć.

Ujawnienie danych odbiorcom wynika z odrębnych przepisów, do których przestrzegania jest zobowiązany MOK.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Państwa dane będą przechowywane przez czas potrzebny do zrealizowania celu, a następnie zostaną przekazane do archiwum, gdzie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i po tym czasie zostaną zniszczone. Szczegóły dotyczące okresów przetwarzania danych zawarte są w jawnym Rejestrze czynności przetwarzania, który jest dostępny na stronie internetowej MOK.

Przysługuje Państwu prawo:

–      żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 15-17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO),

–      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji dla siebie,

–      wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych przez Państwa nie jest wymogiem ustawowym, ale nie podanie ich często uniemożliwi udział Państwa (lub Państwa dzieci) w zajęciach organizowanych przez MOK.

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).

Państwa dane nie będą przetwarzane w innych celach niż podane powyżej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do umów cywilno-prawnych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) MOK w Ząbkach informuje, iż:

1.         Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury  w Ząbkach, z siedzibą ul. Słowackiego 10, 05-091 Ząbki.

2.         Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Wasilewski, e-mail: daneosobowe@zabki.pl,  tel. 783-220-250.

3.         Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO.

4.         Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.    

5.         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania  przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

7.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8.  Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilno-prawnej. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.

9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informuję, że:

1. Administratorem systemu monitoringu jest Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach. Adres Ośrodka: ul. Słowackiego 10, 05-091 Ząbki, tel. 22 781 64 30.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD – p. Radosławem Wasilewskim można kontaktować się pod adresem mailowym daneosobowe@zabki.pl lub telefonicznie 783-220-250.

3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie monitorowanym.

4. Monitoring wizyjny miasta składa się z trzech kamer, których lokalizacja jest następująca:

– kamera 1 – parking

– kamera 2 – ściana frontowa budynku

– kamera 3 – korytarz na parterze budynku

– kamera 4 – korytarz na piętrze budynku

5. Podstawą przetwarzania danych jest art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 14 dni.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania.

8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.

9. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.