[2018-01-23]

Miasto Z?bki zg?osi?o dzia?k? zlokalizowan? przy ulicy Sowi?skiego (na ty?ach dawnego Gimnazjum nr 2) do wybudowania Naukowej Stacji Zabaw PGiNG. Od 24 stycznia ka?dy b?dzie móg? raz dziennie odda? swój g?os na wybran? lokalizacj?. G?osowanie odbywa? si? b?dzie na stronie: www.powietrzebezsmieci.pl 
Ka?dy g?os poprzedzony jest odpowiedzi? na pytanie dotycz?ce problemu zanieczyszczenia powietrza. Gminy, które zdob?d? najwi?cej g?osów wygrywaj? - wiedz? i nagrod? g?ówn?.

Celem konkursu jest edukacja - czym jest smog, jak mu zapobiega?, ale te? jak funkcjonowa?, kiedy ju? jest. Zach?camy do uczestnictwa!