Polityka prywatno?ci i Regulamin MOK

Anonimowe korzystanie ze strony internetowej Miejskiego OÅ›rodka Kultury w ZÄ…bkach. W celu przeglÄ…dania treÅ›ci opublikowanych na stronie internetowej Miejskiego OÅ›rodka Kultury nie jest wymagana rejestracja użytkownika. Ochrona danych osobowych. Serwis mok.zabki.pl nie sprzedaje i nie udostÄ™pnia osobom trzecim danych personalnych lub adresowych (w tym również adresów e-mail) użytkowników. Gromadzenie danych osobowych Serwis mok.zabki.pl nie gromadzi danych osobowych użytkowników. Cookies oraz adres IP Serwis mok.zabki.pl nie korzysta z plików cookies. Wszelkie dane gromadzone sÄ… w sesji po stronie serwera i usuwane po 30 minutach. Prawa autorskie Zawarte w serwisie mok.zabki.pl materiaÅ‚y nie mogÄ… być bez zgody MOK-u wykorzystywanie na innych stronach WWW. MateriaÅ‚y umieszczone na stronie MOK-u sÄ… stworzone przez redakcjÄ™ lub inne osoby z redakcjÄ… wspóÅ‚pracujÄ…ce, i podlegajÄ… ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. WyÅ‚Ä…czenie odpowiedzialnoÅ›ci Serwis mok.zabki.pl nie bierze odpowiedzialnoÅ›ci za komentarze czytelników, teksty artykuÅ‚ów nadesÅ‚ane przez osoby wspóÅ‚pracujÄ…ce. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie autorów. Mok.zabki.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce PrywatnoÅ›ci za wyjÄ…tkiem punktu traktujÄ…cego o ochronie danych osobowych, który nie bÄ™dzie podlegaÅ‚ żadnym zmianom.

REGULAMIN 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach

§ 1

Regulamin Miejskiego OÅ›rodka Kultury w ZÄ…bkach, zwany dalej Regulaminem, okreÅ›la zasady uczestniczenia w zajÄ™ciach organizowanych przez Miejski OÅ›rodek Kultury w ZÄ…bkach oraz zasady korzystania z pomieszczeÅ„ i urzÄ…dzeÅ„, w których prowadzone sÄ… zajÄ™cia.

§ 2

Miejski OÅ›rodek Kultury, zwany dalej również MOK, jest instytucjÄ… kultury Miasta ZÄ…bki podlegajÄ…cÄ… Burmistrzowi Miasta ZÄ…bki.

§ 3

1.        MOK obejmuje swojÄ… dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… teren Miasta ZÄ…bki, a siedzibÄ… MOK jest budynek poÅ‚ożony przy ul. SÅ‚owackiego 10 w ZÄ…bkach. 

2.        MOK może prowadzić zajÄ™cia poza swojÄ… siedzibÄ…, o której mowa w ust. 1. W takim przypadku postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje siÄ™ także do pomieszczeÅ„, w których prowadzone sÄ… zajÄ™cia organizowane przez MOK oraz do urzÄ…dzeÅ„ wykorzystywanych w ramach tych zajęć. O ile mowa w niniejszym Regulaminie o pomieszczeniach MOK, należy przez to rozumieć także pomieszczenia, w których prowadzone sÄ… zajÄ™cia organizowane przez MOK poza jego siedzibÄ….  

§ 4

MOK realizuje zadania w zakresie prowadzenia wielokierunkowej dziaÅ‚alnoÅ›ci rozwijajÄ…cej i zaspokajajÄ…cej potrzeby kulturalne mieszkaÅ„ców oraz upowszechniania i promocji kultury.

§ 5

MOK czynny jest we wszystkie dni tygodnia:

1)  w dni powszednie od godz. 9.00 – 20.00, chyba że Dyrektor MOK ustali inne godziny pracy MOK, 

2)  w soboty i niedziele wg potrzeb. 

§ 6

1.        CzÅ‚onkowie sekcji, kóÅ‚ zainteresowaÅ„ oraz inni uczestnicy zajęć organizowanych przez MOK, majÄ… obowiÄ…zek okazania legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego na żądanie pracownika MOK-u.

2.        CzÅ‚onkowie poszczególnych sekcji oraz kóÅ‚ zainteresowaÅ„ spotykajÄ… siÄ™ w pomieszczeniach MOK-u w dniach i godzinach wyznaczonych przez Dyrektora. Ewentualne zmiany dni i godzin zajęć bÄ™dÄ… uprzednio konsultowane z ich uczestnikami.

3.        Podczas zajęć poszczególnych zespoÅ‚ów, sekcji i klubów osoby nie bÄ™dÄ…ce ich uczestnikami nie mogÄ… przebywać w pomieszczeniach MOK, w których odbywajÄ… siÄ™ zajÄ™cia.

4.        Przebywanie w pracowni dozwolone jest tylko w obecnoÅ›ci prowadzÄ…cego zajÄ™cia instruktora.

5.        W trakcie zajęć uczestnicy wykonujÄ… wyÅ‚Ä…cznie zadania zlecone przez instruktora.

§ 7

1.        Zabrania siÄ™ wnoszenia do pomieszczeÅ„ MOK jedzenia, picia i odzieży wierzchniej w pomieszczeniach MOK. 

2.        Zabrania siÄ™ palenia tytoniu w siedzibie MOK oraz w pomieszczeniach MOK. 

3.        Osoby w stanie nietrzeźwym nie majÄ… prawa przebywania w siedzibie MOK oraz w pomieszczeniach MOK.

4.        Za rzeczy pozostawione w szatni MOK nie odpowiada.

§ 8

1.        Wykorzystanie do gier komputerowych sprzÄ™tu komputerowego znajdujÄ…cego siÄ™ w pracowni jest niedozwolone.

2.        Zasobami sprzÄ™towymi i oprogramowaniem zarzÄ…dza opiekun pracowni (administrator).

3.        Uczestnicy majÄ… obowiÄ…zek używania wyÅ‚Ä…cznie wÅ‚asnych kont internetowych.

4.        Nie wolno przechowywać na sprzÄ™cie komputerowym znajdujÄ…cym siÄ™ w pracowniach plików o treÅ›ci sprzecznej z ogólnie przyjÄ™tymi normami oraz dobrymi obyczajami.

5.        Zabronione jest obrażanie uczuć innych osób przez wysyÅ‚anie niegrzecznych listów, wiadomoÅ›ci oraz zdjęć z wykorzystaniem sprzÄ™tu komputerowego znajdujÄ…cego siÄ™ w pracowni komputerowej.

6.        Zabronione jest wykorzystywanie sprzÄ™tu komputerowego znajdujÄ…cego siÄ™ w pracowni komputerowej w celach niezgodnych z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.  

7.        Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników sprzÄ™tu komputerowego znajdujÄ…cego siÄ™ w pracowni komputerowej jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzÄ™tu lub samowolnego manipulowania sprzÄ™tem (przeÅ‚Ä…czania i odÅ‚Ä…czania klawiatur, monitorów, myszy, rozkrÄ™cania jednostek centralnych, podÅ‚Ä…czania i odÅ‚Ä…czania oÅ›wietlenia fotograficznego, wykrÄ™cania żarówek itp.) oraz instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania na sprzÄ™cie komputerowym.

§ 9

1.        ObowiÄ…zkiem uczestnika zajęć jest dbanie o porzÄ…dek i higienÄ™ na powierzonym stanowisku zajęć oraz przestrzeganie przepisów BHP.

2.        Osoby przebywajÄ…ce w siedzibie MOK oraz pomieszczeniach MOK zobowiÄ…zane sÄ… do wykonywania i przestrzegania poleceÅ„ wydanych przez pracowników MOK.

§ 10

Miejski OÅ›rodek Kultury pobiera i przetwarza dane osobowe uczestników zajęć, instruktorów, rodziców, opiekunów, (….)   w celach zwiÄ…zanych z realizacjÄ… zadaÅ„ wynikajÄ…cych z przepisów prawa. SzczegóÅ‚y dotyczÄ…ce zasad przetwarzania danych osobowych znajdujÄ… siÄ™ w klauzuli informacyjnej dostÄ™pnej na stronie internetowej MOK.

§ 11

Za wszelkie szkody powstaÅ‚e z winy osoby niepeÅ‚noletniej odpowiedzialność za szkody ponoszÄ… rodzice. 

§ 12

W przypadku nieprzestrzegania powyższego Regulaminu uczestnik zajęć może zostać pozbawiony prawa wstępu do siedziby MOK lub pomieszczeń MOK.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.